Lấy 2,24 lít N2 và 6,72 lít H2 cho vào bình kín (có xúc tác Fe), sau khi đun nóng để phản ứng xảy ra thì số mol khí NH3 tạo thành là bao nhiêu? Cho biết hiệu suất phản ứng là 25%.

user-avatar

nN2 = 0,1; nH2 = 0,3

N2 + 3H2 —> 2NH3

—> nNH3 = 0,1.2.25% = 0,05 mol


Các câu hỏi liên quan