Cho 50 gam dung dịch Na2SO4 vào dung dịch chứa 41,6 gam BaCl2 , sau khi phản ứng kết thúc lọc bỏ kết tủa và cô cạn thì thu được 32,5 gam muối khan.
a) Tính khối lượng kết tủa thu được?
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Na2SO4?

user-avatar

nBaCl2 = 41,6/208 = 0,2 mol

—> nNaCl tạo thành = 2nBaCl2 = 0,4 mol

—> mNaCl = 0,4.58,5 = 23,4 < 32,5

Đặt số mol Na2SO4 ban đầu là u

* Trường hợp 1 : Na2SO4 dư, BaCl2 hết

Na2SO4 + BaCl2 —–> BaSO4 + 2NaCl

0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol 0,4 mol

0,4.58,5 + 142(u – 0,2) = 32,5 ⇔ u = (75/284) mol (1)

* Trường hợp 2 : BaCl2 dư, Na2SO4 hết

BaCl2 + Na2SO4 —–> BaSO4 + 2NaCl

u mol u mol u mol 2u mol

58,5.2u + 208(0,2 – u) = 32,5 ⇔ u = 0,1 (2)

Từ (1),(2) —> mBaSO4 = 23,3g hoặc 46,6g và [Na2SO4] = 75% hoặc 28,4%


Các câu hỏi liên quan