Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch

A. Na+, Ba2+, Cl-, NO3-

B. Fe3+, K+, SO42-, Cl-

C. Mg2+, Na+, Cl-, NO3-

D. Ca2+, NH4+, CO32-, OH-

user-avatar

D không thể tồn tại trong cùng dung dịch vì:

Ca2+ + CO32- —> CaCO3

NH4+ + OH- —> NH3 + H2O


Các câu hỏi liên quan