Hòa tan hỗn hợp A (gồm Al và Al4C3) vào nước dư, thu được m gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH đến dư vào thấy khối lượng kết tủa bị hòa tan 42 gam. Nếu hòa tan A vào trong dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch X và 20,16 lít hỗn hợp khí B.

1, Viết phương trình?

2, Tính % khối lượng của hỗn hợp A và % thể tích của hỗn hợp khí B.

user-avatar

A chứa : Al (u mol) và Al4C3 (v mol)

A + nước dư —–> m gam kết tủa

Al4C3 + 12H2O —–> 4Al(OH)3 + 3CH4

v mol 4v mol

—> Kết tủa chứa u mol Al và 4v mol Al(OH)3

27u + 78.4v = 42 (1)

A + HCl dư —–> 20,16 lít hh khí B.

Al + 3HCl —–> AlCl3 + 1,5H2

u mol 1,5u mol

Al4C3 + 12HCl —–> 4AlCl3 + 3CH4

v mol 3v mol

1,5u + 3v = 20,16/22,4 (2)

– Tổ hợp giải (1),(2) tìm được : u = 0,4 và v = 0,1

—> A gồm : 42,86% Al và 57,14% Al4C3

B chứa : 66,67% H2 và 33,33% CH4.


Các câu hỏi liên quan