Trộn hai dung dịch với nhau trường hợp không phản ứng là

A. NaCl + AgNO3 B. BaCl2 + KNO3

C. HCl + KHCO3 D. FeCl3 + KOH

user-avatar

A. NaCl + AgNO3 —> AgCl + NaNO3

B. Không phản ứng

C. HCl + KHCO3 —> KCl + CO2 + H2O

D. FeCl3 + KOH —> Fe(OH)3 + KCl


Các câu hỏi liên quan