Một hỗn hợp A gồm MgCO3, CaCO3, CuO, Fe2O3. Nung hoàn toàn hỗn hợp A đến khối lượng không đổi được hỗn hợp B, hỗn hợp B giảm 13,2% so với hỗn hợp A. Khử hoàn toàn hỗn hợp B bằng khí CO dư được hỗn hợp C, khối lượng hỗn hợp C giảm 33,92% so với hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp C bằng dung dịch HCl dư thu được chất rắn có khối lượng bằng 6,08% khối lượng hỗn hợp A. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp đầu

user-avatar

Tự chọn mA = 100 gam, gồm MgCO3 (a), CaCO3 (b), CuO (c) và Fe2O3 (d)

—> 84a + 100b + 80c + 160d = 100 (1)

B gồm MgO, CaO, CuO, Fe2O3.

nCO2 = a + b = 100.13,2%/44 (2)

C gồm MgO, CaO, Cu, Fe

—> nO = c + 3d = 100(33,92% – 13,2%)/16 (3)

Chất rắn không tan trong HCl dư là Cu.

—> nCu = c = 6,08%.100/64 (4)

(1)(2)(3)(4) —> a = 0,1; b = 0,2; c = 0,095; d = 0,4

—> MgCO3 (8,4%), CaCO3 (20%), CuO (7,6%), Fe2O3 (64%)


Các câu hỏi liên quan