Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm C và S vào lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 17,92 lít hỗn hợp khí ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam X thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1M, thu được m gam muối. Tính m?

user-avatar

Đặt a, b là số mol C, S —> 12a + 32b = 2,8

Bảo toàn electron: nNO2 = 4a + 6b

—> nCO2 + nNO2 = a + 4a + 6b = 0,8

—> a = 0,1; b = 0,05

Y chứa RO2 (0,15 mol) với R = 2,8/0,15 = 56/3

nNaOH = nKOH = 0,1

Bảo toàn khối lượng:

mH2RO3 + mNaOH + mKOH = m muối + mH2O

Với nH2O = n kiềm = 0,2

—> m muối = 16,3

Cho em hỏi tại sao mình không lấy khí CO2 và SO2 sau khi đốt cháy để bảo toàn khối lượng mà phải làm như trên ạ


Các câu hỏi liên quan