Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho a mol Mg vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.
(2) Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch chứa 3a mol HNO3, thu khí NO là sản phẩm khử duy nhất.
(3) Cho a mol Fe vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3.
(4) Sục a mol khí CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2.
(5) Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.
Sau khi kết thúc phản ứng, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là.

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

user-avatar

(1) Mg + Fe2(SO4)3 —> MgSO4 + 2FeSO4

(2) nNO = nH+/4 = 0,75a —> 2nFe < 3nNO < 3nFe

—> Tạo 2 muối Fe2+, Fe3+

(3) Fe + 3AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag

(4) CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

(5) AlCl3 + 3NaOH —> Al(OH)3 + 3NaCl


Các câu hỏi liên quan