Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3M. Đánh giá nào sau đây là đúng

A. pH = 3 B. pH = 4

C. pH < 3 D. pH > 4

user-avatar

[OH-] = 4,2.10-3M —> pOH = -lg[OH-] = 2,38

—> pH = 14 – pOH = 11,62 > 4


Các câu hỏi liên quan