Hòa tan một bazơ vào nước, kết quả là

A. [H+] < [OH-]

B. [H+] > [OH-]

C. [H+] = [OH-]

D. không xác định được

user-avatar

Dung dịch bazơ có [OH-] > 10^-7 và [H+] < 10^-7

—> [H+] < [OH-]


Các câu hỏi liên quan