Cho các loại ion như sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Chọn 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion, bốn dung dịch đó là:

A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3

B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3

C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4

D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, NaNO3, AlCl3

user-avatar

Chọn A.

B sai, do AgCl không tan

C sai, do Al2(CO3)3 không tồn tại trong dung dịch.

D sai, do Ag2CO3 không tan


Các câu hỏi liên quan