Cho hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối hộn hợp A/H2=10

a) Tính % thể tích của mỗi khí

b) Trộn hỗn hợp A với SO3 ta được hỗn hợp B . Biết tỉ khối B/ H2=15

Tính nA/nB

user-avatar

Tự chọn nA = 1, gồm CH4 (x) và O2 (y)

—> nA = x + y = 1

và mA = 16x + 32y = 1.2.10

—> x = 0,75; y = 0,25

—> CH4 (75%) và O2 (25%)

nSO3 = z

—> mB = 1.2.10 + 80z = 15.2(z + 1)

—> z = 0,2

—> nA/nB = 1/1,2


Các câu hỏi liên quan