Hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và K2SO4 trong đó oxi chiếm 51,237% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X vào 1,17 lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được 177,84 gam kết tủa gồm 2 chất. Giá trị của m là

A. 82,44 B. 78,19 C. 89,15 D. 77,96

user-avatar

Tính mãi vẫn ra 97,47 gam😅


Các câu hỏi liên quan