Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, FeO, Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 2 mol axit phản ứng, còn lại 0,264a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư nung nóng, thu được 84 gam chất rắn

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp A

user-avatar

nHCl = 2 —> nO = nH2O = 1

mFe + mCu = 84 —> a = 84 + mO = 100

mCu dư = 0,264a = 26,4

Dung dịch thu được chứa FeCl2 (a) và CuCl2 (b)

—> nHCl = 2a + 2b = 2

m kim loại = 56a + 64b + 26,4 = 84

—> a = 0,8; b = 0,2

—> %Cu = (64b + 26,4)/100 = 39,2%


Các câu hỏi liên quan