Cho các phát biểu sau:
(1) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit
(2) Anilin có tính bazo và làm xanh quì tím
(3) Anilin có phản ứng với nước Brom dư tạo p-Bromanilin
(4) Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trong phân tử
(5) Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc
(6) Nhờ tính bazo, anilin tác dụng với dung dịch brom
(7) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch dimetylamin thấy xuất hiện màu xanh
Số phát biểu sai là :

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

user-avatar

(1) Đúng

(2) Sai, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu.

(3) Sai, tạo 2,4,6-tribrom anilin

(4) Đúng, amin đơn chức là CnH2n+1-2kN nên H lẻ

(5) Đúng

(6) Sai, nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với axit.

(7) Sai, xuất hiện màu hồng


Các câu hỏi liên quan