Cho một hỗn hợp 2 muối MgCO3 và CaCO3 lấy theo tỉ lệ 1 : 4 (về số mol) phản ứng vừa đủ với 9,125 gam dung dịch HCl 15%. Khí thu được cho lội qua 1 dung dịch nước vôi trong có nồng độ 0,03M.

a) Tnh phần trăm hỗn hợp theo khối lượng

b) Tính thể tích nước vôi trong tối thiểu đã dùng để tạo kết tủa tối đa

user-avatar

%MgCO3 = 84/(84 + 100.4) = 17,36%

—> %CaCO3 = 82,64%

nHCl = 9,125.15%/36,5 = 0,0375

RCO3 + 2HCl —> RCl2 + CO2 + H2O

—> nCO2 = nHCl/2 = 3/160

Kết tủa max khi nCa(OH)2 = nCO2 = 3/160

—> Vdd = 0,625 lít


Các câu hỏi liên quan