Cho các este sau: (1) CH2=CHCOOCH3; (2) CH3COOCH=CH2; (3) HCOOCH2-CH=CH2; (4) CH3COOCH(CH3)=CH2; (5) C6H5COOCH3; (6) HCOOC6H5; (7) HCOOCH2-C6H5; (8) HCOOCH(CH3)2. Biết rằng C6H5-: phenyl; số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được ancol là.

A. 6 B. 7 C. 5 D. 4

user-avatar

(1) CH2=CHCOOCH3 + NaOH —> CH2=CHCOONa + CH3OH

(2) CH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO

(3) HCOOCH2-CH=CH2 + NaOH —> HCOONa + CH2=CH-CH2OH

(4) CH3COOCH(CH3)=CH2 + NaOH —> CH3COONa + (CH3)2CO

(5) C6H5COOCH3 + NaOH —> C6H5COONa + CH3OH

(6) HCOOC6H5 + NaOH —> HCOONa + C6H5ONa + H2O

(7) HCOOCH2-C6H5 + NaOH —> HCOONa + C6H5CH2OH

(8) HCOOCH(CH3)2 + NaOH —> HCOONa + (CH3)2CHOH


Các câu hỏi liên quan