Cho dung dịch HCl loãng, dư lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: NaOH; NaHCO3; AlCl3; NaAlO2, (NH4)2CO3. Số trường hợp xảy ra phản ứng là.

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

user-avatar

Có 4 trường hợp xảy ra phản ứng:

NaOH + HCl —> NaCl + H2O

NaHCO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O

NaAlO2 + HCl —> NaCl + AlCl3 + H2O

(NH4)2CO3 + HCl —> NH4Cl + CO2 + H2O


Các câu hỏi liên quan