Cho các phát biểu sau:
(a) Đun nóng NH2-CH2-CH2-COOH có xúc tác thích hợp thì thu được hỗn hợp các peptit khác nhau.
(b) Metylamin, amoniac và anilin đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.
(c) Sobitol là hợp chất hữ u cơ tạp chức.
(d) Tơ hóa học gồm tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.
(e) Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột rồi đun nóng, dung dịch thu được xuất hiện màu xanh tím sau đó mất màu.
Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

user-avatar

(a) Sai, chỉ α-amino axit tạo peptit.

(b) Sai, anilin có tính bazơ rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Sai, sobitol là chất đa chức (6OH)

(d) Đúng

(e) Sai, xanh tím ở nhiệt độ thường, mất màu khi đun nóng.


Các câu hỏi liên quan