Cho các nhận định sau:
(1) Ở điều kiện thường, các kim loại như Na, K, Ca và Ba khử được nước giải phóng khí H2.
(2) Dùng nước để dập tắt các đám cháy magiê.
(3) Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng dư, thu được dung dịch có màu da cam.
(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
(5) Trong môi trường kiềm, muối crom (III) bị những chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối crom (VI).
Số nhận định đúng là.

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

user-avatar

(1) Đúng

(2) Sai, Mg đang cháy sẽ tiếp túc cháy trong H2O.

(3) Sai, thu được dung dịch màu vàng:

CrO3 + NaOH —> Na2CrO4 + H2O

(4) Sai, phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

(5) Đúng:

Cr3+ + OH- + Cl2 —> CrO42- + Cl- + H2O


Các câu hỏi liên quan