Một dung dịch HCl có pH = 2, cần phải pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 3?

user-avatar

Lấy x lít dung dịch HCl có pH = 2 —> nH+ = 0,01x

Sau khi pha loãng thu được y lít dung dịch có pH = 3 —> nH+ = 0,001y

Chất tan không đổi nên 0,01x = 0,001y

—> y = 10x

Số lần pha loãng = y/x = 10


Các câu hỏi liên quan