Cho 6,88 gam hỗn hợp X gồm K, Na, Ca tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Z và 0,18 mol H2. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan

user-avatar

nHCl = 0,1 và nH2SO4 = 0,05 —> nH+ = 0,2

nH2 = 0,18 —> nOH- = 0,36

—> nOH- dư = 0,36 – 0,2 = 0,16

m rắn = mX + mCl- + mSO42- + mOH- = 17,95 gam


Các câu hỏi liên quan