Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, lysin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi là 5 : 12. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch Y chứa (m + 7,98) gam muối. Cho dung dịch HCl dư vào Y, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 41,805 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 18,86 B. 17,92 C. 17,29 D. 17,82

user-avatar

mN : mO = 5 : 12 —> nN : nO = 10 : 21

nKOH = 7,98/38 = 0,21 —> nO = 0,42 —> nN = 0,2

nHCl = nKOH + nN = 0,41

nH2O = nKOH = 0,21

Bảo toàn khối lượng:

mX + mHCl + mKOH = m muối + mH2O

—> mX = 18,86


Các câu hỏi liên quan