Hỗn hợp X gồm axit glutamic và amino axit Y (có dạng H2NCnH2nCOOH). Cho 27 gam X tác dụng HCl dư, thu được 34,3 gam muối. Nếu cho 27 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 39,16 gam muối. Công thức của Y là

A. H2NCH2-COOH B. H2N[CH2]3-COOH

C. H2N[CH2]4-COOH D. H2N[CH2]2-COOH

user-avatar

Đặt a, b là số mol Glu và Y

nHCl = a + b = (34,3 – 27)/36,5

nKOH = 2a + b = (39,16 – 27)/38

—> a = 0,12; b = 0,08

mX = 0,12.147 + 0,08MY = 27

—> MY = 117: H2N[CH2]4-COOH


Các câu hỏi liên quan