Cho 8,96 gam hỗn hợp Cu, Mg, MgO (số mol Mg bằng số mol MgO) vào 120 gam dung dịch HNO3 x% (dư) thu được dung dịch Y không chứa ion NH4+ và hỗn hợp khí B gồm 2 khí không màu, 1 khí hóa nâu trong không khí, có tỉ khối so với He là 26/3. Cho từ từ đến hết 600ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau phản ứng, lọc kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc thu được 46,5 gam chất rắn. X gần nhất với :

A. 20 B. 25 C. 30 D. 35

user-avatar

nNaOH = 0,6

Nếu NaOH hết thì nNaNO3 = 0,6 —> mNaNO3 = 51 > 46,5: Vô lý

Vậy NaOH còn dư, chất rắn gồm NaNO3 (u) và NaOH dư (v)

—> u + v = 0,6 và 85u + 40v = 46,5

—> u = 0,5; v = 0,1


Các câu hỏi liên quan