Nguyên tử nhôm có khối lượng nguyên tử là 27u. Khối lượng riêng của nguyên tử nhôm là 2,7g/cm^3. Bán kính nguyên tử nhôm?

user-avatar

V 1 mol Al = 27/2,7 = 10 cm3

—> V 1 nguyên tử Al = 10/(6,02.10^23) = 1,66.10^-23 cm3

V 1 nguyên tử = 4.3,14.R^3 / 3 —> R = 1,58.10^-8 cm


Các câu hỏi liên quan