Tìm công thức cấu tạo của M, N, P có công thức phân tử C6H8Cl2O4 thỏa mãn

C6H8Cl2O4 + NaOH —> Muối + CH3CHO + NaCl + H2O

user-avatar

Các chất M, N, P và phản ứng là:

CH2Cl-COO-CH(CH3)-OOC-CH2Cl + 4NaOH —> 2HO-CH2-COONa + CH3CHO + 2NaCl + H2O

CH2Cl-COO-CH2-COO-CHCl-CH3 + 4NaOH —> 2HO-CH2-COONa + CH3CHO + 2NaCl + H2O

CH3-CHCl-OOC-COO-CHCl-CH3 + 4NaOH —> (COONa)2 + 2CH3CHO + 2NaCl + 2H2O


Các câu hỏi liên quan