Viết phương trình hóa học các phản ứng (dưới dạng công thức cấu tạo) theo sơ đồ sau:

+Br2 +dd NaOH, t° +O2,Cu,tº + ddAgNO3/NH3

C3H6 → A → B → D → E

+ddHCl +CH3OH,xt,tº

→ F → G(đa chức)

user-avatar

G đa chức nên D phải đa chức —> B là ancol bấc 1 —> C3H6 là xiclopropan.

C3H6 + Br2 —> CH2Br-CH2-CH2Br

CH2Br-CH2-CH2Br + 2NaOH —> CH2OH-CH2-CH2OH + 2NaBr

CH2OH-CH2-CH2OH + O2 —> CH2(CHO)2 + 2H2O

CH2(CHO)2 + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O —> CH2(COONH4)2 + 4Ag + 4NH4NO3

CH2(COONH4)2 + 2HCl —> CH2(COOH)2 + 2NH4Cl

CH2(COOH)2 + 2CH3OH —> CH2(COOCH3)2 + 2H2O


Các câu hỏi liên quan