Viết các PTHH của các phản ứng để thực hiện sơ đồ biến hóa hóa học sau:

B1 ← B2 ← Hidrocacbon X→ A1 → A2

↓+H2O ↓+H2O ↓+H2O ↓+H2O ↓+H2O

CH3CHO CH3CHO CH3CHO CH3CHO CH3CHO

user-avatar

X là C2H2

A1 là CH≡C-COO-CH=CH2

A2 là CH2=CH-COO-CH=CH2

B2 là CH≡C-CH2-COO-CH=CH2

B1 là CH2=CH-CH2-COO-CH=CH2


Các câu hỏi liên quan