Hỗn hợp X gồm bột Fe và kim loại hóa trị II không đổi. Hòa tan hêt 13,4 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch và 4,928 lít (đktc) khí H2 bay ra. Mặt khác khi cho 13,4 gam hỗn hợp X hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được dung dịch và 6,048 lít (đktc) khí SO2 bay ra

Xác định kim loại M và khối lượng từng kim loại trong 13,4 gam hỗn hợp X

user-avatar

Đặt a, b là số mol Fe và M

Với H2SO4 loãng: nH2 = a + b = 0,22

Với H2SO4 đặc nóng: nSO2 = 1,5a + b = 0,27

—> a = 0,1 và b = 0,12

mX = 0,1.56 + 0,12M = 13,4

—> M = 65: R là Zn

mFe = 5,6; mZn = 7,8


Các câu hỏi liên quan