Peptit X và peptit Y đều mạch hở, mỗi chất X, Y đều tạo thành chỉ từ một loại amino axit tổng số nhóm -CONH- trong hai phân tử X và Y là 5. Hỗn hợp M gồm X và Y với tỉ lệ mol nX : nY = 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam M Thu được 12 gam glyxin và 5,34 gam alanin. Giá trị của m và loại peptit X là

A. 14,46 và tetrapeptit B. 14,61 và tripeptit

C. 14,46 và tripeptit D. 14,61 và tetrapeptit

user-avatar

nGly = 0,16; nAla = 0,06 —> Gly : Ala = 8 : 3

X + 2Y —> [(Gly)8(Ala)3]k + 2H2O

Số CONH của X + Y là 5

—> 6 ≤ (Số CONH của X + 2Y) ≤ 9

—> 8 ≤ 11k – 1 ≤ 11

—> k = 1 là nghiệm duy nhất.

n(Gly)8(Ala)3 = 0,02 —> nH2O = 0,04

Bảo toàn khối lượng —> m = m(Gly)8(Ala)3 + mH2O = 14,46

Đặt x, y là số CONH của X, Y

—> x + y = 5

và x + 2y + 2 = 10

—> x = 2 và y = 3

—> X là tripeptit.


Các câu hỏi liên quan