Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu than chứa 4% tạp chất bằng oxi, thu được 11,2 lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Sục từ từ hỗn hợp khí đó vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. Tìm m và V của oxi đã dùng.

user-avatar

Hỗn hợp khí gồm CO2 và O2 dư (tổng 0,5 mol).

nBa(OH)2 = 0,2 và nBaCO3 = 0,15

Nếu không tạo Ba(HCO3)2 —> nCO2 = nBaCO3 = 0,15

C + O2 —> CO2

0,15…0,15…..0,15

m = 0,15.12/96% = 1,875

nO2 dư = 0,5 – 0,15 = 0,35

—> nO2 ban đầu = 0,5

—> V = 11,2 lít

Nếu có tạo Ba(HCO3)2 —> nBa(HCO3)2 = 0,2 – 0,15 = 0,05

nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,25

C + O2 —> CO2

0,25…0,25…..0,25

m = 0,25.12/96% = 3,125

nO2 dư = 0,5 – 0,25 = 0,25

—> nO2 ban đầu = 0,5

—> V = 11,2 lít


Các câu hỏi liên quan