Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe, Cr, FeO và CuO trong đó kim loại chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X đun nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được dung dịch chứa (m + 33,9) gam muối và 3,36 lít khí NO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây

A. 16,02 gam B. 32,02 gam

C. 8,02 gam D. 24,02 gam

user-avatar

Z gồm CO2 (0,15) và CO dư (0,15)

nO(X) = x —> nO(Y) = x – 0,15

mO(X) = 16x —> m kim loại = 64x và mX = 80x

nNO3-(muối) = 2nO(Y) + nNO2 = 2x – 0,15

m muối = 64x + 62(2x – 0,15) = 80x + 33,9

—> x = 0,4

—> mX = 80x = 32 gam


Các câu hỏi liên quan