Cho X, Y là hai peptit mạch hở đều được tạo bởi glyxin và valin. Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng vừa đủ 2,43 mol O2 thu được CO2, H2O, N2. Trong đó khối lượng của CO2 nhiều hơn khối lượng của H2O là 51 gam. Mặt khác ,thủy phân hoàn toàn m gam E với 600ml dung dịch KOH 1,25M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (1,6m + 8,52) gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Y (MX < MY) có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 28,40% B. 19,22% C. 23,18% D. 27,15%

user-avatar

Quy đổi hỗn hợp thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c)

nO2 = 2,25a + 1,5b = 2,43

mCO2 – mH2O = 44(2a + b) – 18(1,5a + b + c) = 51

m rắn = 57a + 14b + 0,75.56 = 1,6(57a + 14b + 18c) + 8,52

—> a = 0,6; b = 0,72; c = 0,24

nVal = b/3 = 0,24 —> nGly = a – nVal = 0,36

Dễ thấy nVal = nPeptit nên mỗi peptit có 1Val trong phân tử.

Số N = a/c = 2,5 —> X là đipeptit Gly-Val

Không đủ dữ kiện xác định Y. Y có thể là (Val)(Gly)2, (Val)(Gly)3…


Các câu hỏi liên quan