Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B có tỉ lệ khối lượng 1 : 1 và khối lượng mol nguyên tử của A nặng hơn B là 8g. Trong 33,6g X có số mol A khác B là 0,0375 mol. Hỏi A, B là những kim loại nào?

user-avatar

mA = mB = mX/2 = 16,8

nA = 16,8/MA và nB = 16,8/MB

MA – MB = 8 (1)

16,8/MA + 0,0375 = 16,8/MB (2)

(1)(2) —> MA = 64 (A là Cu) và MB = 56 (B là Fe)


Các câu hỏi liên quan