Hỗn hợp M gồm axit caboxylic X (CnH2n-2O2) và este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,06 gam M thu được CO2 và H2O có số mol hơn kém nhau 0,24 mol. Nếu lấy 21,06 gam M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol Z hai chức và hỗn hợp T gồm hai muối. Đốt cháy hoàn toàn T thu được Na2CO3, 0,6 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Xác định công thức cấu tạo của X và Y

user-avatar

Đốt M —> nX + 2nY = 0,24 (1)

Nếu Z no —> X dạng ACOOH; Y dạng (ACOO)(BCOO)R

—> nACOONa = nX + nY = nCO2 – nH2O = 0,15 (2)

nNaOH = nX + 2nY = 0,24 —> nNa2CO3 = 0,12

(1)(2) —> nX = 0,06; nY = 0,09

Hai muối gồm ACOONa (0,15) và BCOONa (0,09), với a, b là số C tương ứng.

nC(muối) = 0,15a + 0,09b = nCO2 + nNa2CO3 = 0,72

—> 5a + 3b = 24

Do a ≥ 3; b ≥ 1 —> a = b = 3 là nghiệm duy nhất.

X là C2H3COOH.

mM = 0,06.72 + 0,09(14m + 60) = 21,06

—> m = 9 —> Y là (C2H3COO)(C2H5COO)C3H6.

Nếu Z không no —> X dạng ACOOH; Y dạng (BCOO)2R

—> nACOONa = nX = nCO2 – nH2O = 0,15 (3)

(1)(3) —> nY = 0,045

Tìm 2 muối giống kết quả như trên. Sau đó:

mM = 0,15.72 + 0,045(14m + 60) = 21,06

—> m = 12 —> Y là (C2H5COO)2C6H10


Các câu hỏi liên quan