Cho x mol Fe tác dụng vừa hết với dung dịch chứa y mol H2SO4 thu được khí A (nguyên chất) và dung dịch B chứa 8,28 gam muối. Tính khối lượng Fe đã dùng. Biết x = 0,375y

user-avatar

x = 0,375y nên A không phải là H2.

Nếu A là SO2 —> nSO2 = 0,5y mol

Bảo toàn H —> nH2O = y

Bảo toàn khối lượng:

56.0,375y + 98y = 8,28 + 64.0,5y + 18y —> y = 0,12

Nghiệm thỏa mãn điều kiện 2x ≤ 2nSO2 ≤ 3x

—> mFe = 2,52

Nếu A là H2S —> nH2S = 0,2y

Bảo toàn H —> nH2O = 0,8y

Bảo toàn khối lượng:

56.0,375y + 98y = 8,28 + 34.0,2y + 18.0,8y —> y = 69/815

Không thỏa mãn điều kiện 2x ≤ 8nH2S ≤ 3x nên loại.


Các câu hỏi liên quan