Để hoà tan 7,8 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl, sau phản ứng thấy có 2,688l khí H2 thoát ra (đktc). Mặt khác để hoà tan 3,2g oxit kim loại Y cần dùng V/2 ml dung dịch HCl ở trên. Tìm X và Y

user-avatar

2X + 2xHCl —> 2XClx + xH2

0,24/x…0,24…………………0,12

—> MX = 7,8x/0,24 = 32,5x

—> x = 2 và MX = 65: X là Zn

Y2Oy + 2yHCl —> 2YCly + yH2O

0,06/y……..0,12

—> M oxit = 2Y + 16y = 3,2y/0,06

—> Y = 56y/3

—> y = 3 và Y = 56: Y là Fe


Các câu hỏi liên quan