Hỗn hợp X chứa 3 amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,99 gam X cần dùng vừa đủ 7,896 lít O2 ở đktc. Mặt khác cho lượng X trên tác dụng hết với dung dịch chứa HNO3 dư thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

user-avatar

Quy đổi X thành CH2 (a) và NH3 (b)

mX = 14a + 17b = 3,99

nO2 = 1,5a + 0,75b = 0,3525

—> a = 0,2; b = 0,07

—> nHNO3 = b = 0,07

m muối = mX + mHNO3 = 8,4


Các câu hỏi liên quan