Cho m gam bột sắt vào dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B và dung dịch nước lọc C. Cho nước lọc C tác dụng với NaOH dư thu được 36,8 gam kết tủa của 2 hiđroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32 gam hỗn hợp các oxit kim loại. Giá trị của m là

A. 14 gam B. 19,6 gam

C. 16,8 gam D. 11,2 gam

user-avatar

Hiđroxit gồm Fe(OH)2 (a) và Cu(OH)2 (b)

—> 90a + 98b = 36,8

m oxit = 160a/2 + 80b = 32

—> a = 0,3; b = 0,1

Bảo toàn Fe —> m = 56a = 16,8 gam


Các câu hỏi liên quan