Hỗn hợp X gồm hợp chất khí với hidro và oxit cao nhất của cùng nguyên tố R có số mol bằng nhau. Tỉ khối X so với H2 bằng 15 (biết trong hợp chất khí với hidro, R có số oxi hóa thấp nhất). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn

B. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3

C. Phân tử oxit cao nhất của R gây ra hiệu ứng nhà kính

D. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s

user-avatar

TH1: X gồm RHx và R2O8-x (với x = 1 hoặc 3) có cùng số mol nên:

MX = (R + x + 2R + 16(8 – x))/2 = 15.2

—> 3R – 15x = -68: Vô nghiệm

TH2: X gồm RH2 và RO3 có cùng số mol nên:

MX = (R + 2 + R + 16.3)/2 = 15.2

—> R = 5: Loại

TH3: X gồm RH4 và RO2 có cùng số mol nên:

MX = (R + 4 + R + 16.2)/2 = 15.2

—> R = 12: R là C

A sai, CO2 dạng khí

B sai, C ở chu kỳ 2 (1s2 2s2 2p2)

C đúng

D sai, có 4 electron s.


Các câu hỏi liên quan