Khi đun một chất hữu cơ mạch hở X với KOH thu được glixerol và 2 muối là RCOOK và R’COOK thì X có bao nhiêu CTCT khác nhau?

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

user-avatar

Các cấu tạo của X (7 cấu tạo)

RCOOCH2-CHOH-CH2OOC-R’

RCOOCH2-CH(OOC-R’)-CH2OH

R’COOCH2-CH(OOC-R)-CH2OH

(RCOO)2(R’COO)C3H5 (x2)

(R’COO)2(RCOO)C3H5 (x2)


Các câu hỏi liên quan