Cho các chất CH3COOCH3, C2H5OH, CH3COOH, H2O, KOH, CH3COONa (điều kiện phản ứng có đủ). Số các chất tác dụng với nhau từng đôi một là:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5

user-avatar

Các cặp phản ứng với nhau:

CH3COOCH3 + H2O ⇔ CH3COOH + CH3OH

CH3COOCH3 + KOH —> CH3COOK + CH3OH

C2H5OH + CH3COOH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOH + KOH —> CH3COOK + H2O

KOH + CH3COONa —> CH4 + K2CO3 + Na2CO3


Các câu hỏi liên quan