Một hợp chất hữu cơ X mạch hở, không phân nhánh có công thức phân tử là C4H6O2. Biết khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một chất hữu cơ M có khả năng tác dụng được với Na. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

user-avatar

Các chất X thỏa mãn:

HCOO-CH2-CH=CH2

CH2=CH-COO-CH3


Các câu hỏi liên quan