Cần điều chế 3,36g sắt bằng cách cho khí CO khử Fe3O4 ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối hơi so với hiđro là 20,4
a. Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra. Tính thể tích khí CO (đktc) đã dùng.
b. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa tạo thành theo thể tích của khí B (đktc) khi sục từ từ toàn bộ khí B ở trên vào 140 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M.

user-avatar

nFe = 0,06

4CO + Fe3O4 —> 3Fe + 4CO2

0,08……..0,02………0,06…..0,08

nCO dư = x

—> mB = 28x + 0,08.44 = 20,4.2(x + 0,08)

—> x = 0,02

—> nCO ban đầu = 0,1 —> V = 2,24 lít

nCO2 = 0,08 và nCa(OH)2 = 0,07. Đồ thị gồm 2 đoạn:

+ Đoạn 1 đi lên tử gốc tọa độ đến (0,07, 7) do phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

+ Đoạn 2 đi xuống từ (0,07; 7) đến (0,08, 6) do phản ứng:

CO2 + CaCO3 + H2O —> Ca(HCO3)2


Các câu hỏi liên quan