Cho m gam Mg, Al vào dung dịch X chứa 0,045 mol Fe(NO3)2 và 0,075 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 9,6 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho từ từ dung dịch chứa Ba(OH)2 và NaOH vào dung dịch Z, khối lượng kết tủa lớn nhất có thể thu được là 14,88 gam. Giá trị của m là :

A. 13,08 B. 8,72 C. 4,05 D. 2,86

user-avatar

nOH- = nNO3- = 0,24

Bảo toàn khối lượng cho kim loại:

m + mFe + mCu = mY + (m↓ + mOH-)

—> m = 13,08


Các câu hỏi liên quan