Làm lạnh 469,25 gam dung dịch CuSO4 bão hòa ở 85 độ C xuống 12 độ C thấy có tối đa m gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch. Xác định giá trị m. Biết độ tan của CuSO4 ở 12 độ C và 85 độ C lần lượt là 35,5 gam và 87,7 gam

user-avatar

mCuSO4 = 469,25.87,7/187,7 = 219,245

nCuSO4.5H2O tách ra = x

—> mCuSO4 còn lại = 219,245 – 160x

C%CuSO4 bão hòa ở 12 độ = (219,245 – 160x)/(469,25 – 250x) = 35,5/135,5

—> x = 1,019

—> m = 250x = 254,77


Các câu hỏi liên quan