Câu nào sai trong các câu sau?

A. Dung dịch NH3 có tính chất của một bazơ, nó có thể phản ứng với dung dịch axit.

B. Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối của mọi kim loại.

C. Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối kim loại mà hidroxit và muối ít tan của nó không tan trong H2O.

D. Dung dịch NH3 hòa tan được một số hidroxit và muối ít tan của Ag+, Cu2+, Zn2+.


Các câu hỏi liên quan