CH3COO- có tính axit hay bazơ, giải thích.

user-avatar

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

Dung dịch có nhiều OH- nên có môi trường bazơ.


Các câu hỏi liên quan