Cho m gam hỗn hợp Mg, Al, Zn được chia thành 2 phần bằng nhau

Phần 1: Tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,28 lít khí SO2

Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với khí O2 due thu được 61,2g hỗn hợp các oxit

Tính m

user-avatar

Bảo toàn electron: 4nO2 = 2nSO2

—> nO2 = 0,475

—> m mỗi phần = 61,2 – mO2 = 46

—> m = 92 gam


Các câu hỏi liên quan